بیش‌فعالی/نقص توجه یا AD/HD
بیش‌فعالی/نقص توجه یا (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder)
۷ آذر ۱۳۹۷
نرم افزار آی وی ای IVA و IVA2
۲۲ دی ۱۳۹۷

نرم افزار کن تب CANTab