6 مهر 1393

نقشه مغزی/الکتروانسفالوگرافی کمی یا QEEG

الکتروانسفالوگرافی کمی یا QEEG با قراردادن تعدادي الكترود روي سر مي‌توان اين امواج را دريافت، ثبت و سپس با استفاده از كامپيوتر تحليل كرد. QEEG وسيله‌اي […]