6 مهر 1393

تحریک الکتریکی مغز یا tDCS

تحریک الکتریکی مغز یا tDCS یکی از روش های غیرتهاجمی (یعنی چیزی وارد بدن نمی شود) تحریک مغز است که با استفاده از جریان الکتریکی ضعیف […]