6 مهر 1393

tDCS

tDCS یکی از روش¬های غیرتهاجمی (یعنی چیزی وارد بدن نمی¬شود) تحریک مغز است که با استفاده از جریان الکتریکی ضعیف و پیوسته اثر خود را به […]