6 مهر 1393

rTMS/ TMS چیست؟

تاریخچه: 1831: فارادی قانون القاي دو جانبه را کشف نمود. طبق اين قانون بين انرژي الكتريكي و ميدان‌هاي مغناطيسي رابطه دو سويه وجود دارد. به عبارتي […]